Prezentare Gal

Spațiul rural românesc se confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și motivul pentru disparitățile între urban și rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală, turism, infrastructura de bază, infrastructura socială, educație etc.

Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și implementarea unor strategii integrate de dezvoltare, prin  LEADER,  de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local.

LEADER contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg, venind în completarea altor programe europene sau naționale, iar abordarea sa urmărește să ofere comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor.

De asemenea, LEADER susține sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în zonele rurale,  punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii și a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relațiilor dintre producători și consumatori, etc.

Abordarea LEADER are o importanță deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și la accelerarea evoluției structurale. Astfel, LEADER reprezintă pentru ASOCIAȚIA GAL SIRET-MOLDOVA oportunitatea de a valorifica resursele din teritoriu, de a genera dezvoltare și de a îmbunătăți traiul locuitorilor din comunele componente.

Strategia  de dezvoltare locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA poate fi văzută ca  o măsură cheie de dezvoltare rurală, având în vedere că serviciile de bază curente nu întrunesc nevoile populației rurale și nici condițiile sociale, ceea ce se reflectă în dezvoltarea economică a teritoriului.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală Asociației GAL SIRET-MOLDOVA se bazează pe o abordare integrată, deschisă și dinamică, de jos în sus conform LEADER și cuprinde definirea profilului teritorial, demografic, instituțional al teritoriului supus analizei, analiza diagnostic, obiective, priorități și domenii de intervenție, descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei, modul de organizare al asociației, planul financiar al strategiei cu alocare pe priorități, procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse, mecanisme de evitare a posibilelor conflicte de interese, etc.

Necesitatea implementării proiectului derivă din sprijinirea dezvoltării comunităților membre, prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei de dezvoltare locală în vederea conservării patrimoniului local, ale dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale. Pentru a-și putea îndeplini scopul și pentru a putea crește capacitatea de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală este necesară implementarea proiectului.

Teritoriul aferent ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA reprezintă o arie omogenă din punct de vedere geografic, la nivelul căreia există relații puternice între componentele naturale și umane, atât de natură istorică cât și social-economică, dezvoltate și consolidate de-a lungul timpului.

Prin prezenta Strategie de Dezvoltare Locală se urmărește o acoperire cât mai amplă din punct de vedere teritorial și a populației având în vedere că aceasta se adresează unei zone cu necesități mari în sfera socială și economică. Asocierea intereselor și corelarea politicilor de dezvoltare între cele șapte comune (Ceplenița, Cotnari, Hărmănești, Lespezi,  Todirești, Valea Seacă, Vânători) ce fac parte din ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA reprezintă cea mai pertinentă alegere pentru maximizarea potențialului pe care îl oferă teritoriul, dar și pentru fructificarea oportunităților care apar. Totodată, acest parteneriat va genera pe termen mediu și lung un impact pozitiv, materializat prin dezvoltarea economiei, creșterea calității vieții, revigorarea vieții comunitare și a implicării civice în teritoriul aferent comunităților avute în vizor.

Această strategie urmărește atât încurajarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și acțiunilor inovative, cât și consolidarea relațiilor sociale existente între actorii locali ai ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA.

Strategia de Dezvoltare Locală fixează direcțiile acțiunilor ce urmează a fi întreprinse, acțiuni menite să rezolve în mare parte problemele cu care se confruntă comunele aflate în parteneriatul GAL SIRET-MOLDOVA: slaba dezvoltare economică a localităților cauzată în mare parte de inexistența investitorilor, scăderea populației cauzate de migrarea acesteia către zonele urbane sau în alte țări, îmbătrânirea populației, slaba dezvoltare a serviciilor sociale și de sănătate etc.

Pentru dezvoltarea zonei GAL SIRET-MOLDOVA este necesară valorificarea potențialului rural, natural și etno-cultural al zonei, acest lucru fiind posibil prin valorificarea domeniilor, precum agricultura, minorități, formare profesională, mediul social, non-agricol, turismul etc.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA în perioada 2014-2020 intenționează să dezvolte acțiuni de cooperare prin intermediul sub-măsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală”, proiecte ce vor răspunde priorităților și vor contribui la îndeplinirea obiectivelor din prezenta strategie, obiective ce vor fi descrise în capitolul IV al Strategiei de Dezvoltare Locală ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020.

Pentru asociație, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale pentru îmbunătățirea strategia de dezvoltare locală, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația, pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor.

Experiența acumulată prin implementarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA” în cadrul sub-măsurii 19.1 va aduce plus valoare noii dezvoltări a teritoriului datorită faptului că acest proiect s-a adresat atât membrilor, cât și potențialilor beneficiari care doresc să acceseze fondurile europene oferite prin noul Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, LEADER.