Organizarea – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Nevoile de la nivel local sunt multe și variate fiind conștientizate mai clar de către comunitățile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întru-totul nevoile spațiului rural. Strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA are o importanță deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriului și la accelerarea evoluției structurale.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriei zone, va contribui la realizarea unei

dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată local și administrată de reprezentanți ai GAL SIRET-MOLDOVA care vor reprezenta interlocutorii populației din teritoriu în vederea îmbunătățirii continue a strategiei și a acțiunilor ce vor fi implementate.

Actorii locali din teritoriu s-au implicat în implementarea proiectului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA”, depus în cadrul SM 19.1, proiect ce a stat la baza prezentei strategii.

Altfel spus dezvoltarea microregiunii unde este localizată Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, va fi programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluției în timp.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, este o organizație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, cu beneficiu public, înființată în temeiul Ordonanței Guvernului nr.26/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv și ale Statutului asociației.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA pentru atingerea și realizarea obiectivelor, asociația va realiza următoarele activități:

 1. elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare locală;
 2. consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
 3. conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
 4. asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;
 5. pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
 6. primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse;
 7. selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
 8. monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
 9. instruirea personalului în vederea elaborării și implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală și informare asupra strategiilor elaborate;
 10. evaluare implementării strategiei de dezvoltare locală, în acest sens asociația va elabora un Plan de Evaluare, în care se va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL;
 11. colectarea, analiza și difuzarea de informații privind acțiunile de dezvoltare rurală;
 12. colectarea, difuzarea și consolidarea bunelor practici de dezvoltare rurală;
 13. constituirea și animarea unor rețele de experți pentru a facilita schimburile de cunoștințe și pentru a susține punerea în aplicare și evaluarea politicii de dezvoltare rurală;
 14. organizarea de întruniri, conferințe, dezbateri, mese rotunde și ateliere de lucru;
 15. organizarea de sesiuni de comunicări pentru prezentarea lucrărilor, studiilor și strategiilor elaborate;
 16. organizarea de schimburi de experiență și stagii de formare;
 17. participare la întrunirile rețelelor interne și europene;
 18. editarea de publicații proprii;
 19. stabilirea raporturilor cu alte persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, putând participa la înființarea unor organizații în acest domeniu;
 20. apel pentru proiecte;
 21. informare și comunicare;
 22. sprijinirea depunătorilor de proiecte;
 23. organizarea procesului de verificare și decizie asupra proiectelor depuse;
 24. monitorizarea proiectelor;
 25. organizarea de cursuri de formare destinate membrilor și terțelor persoane;
 26. alte forme și mijloace stabilite de Adunarea Generală, în condițiile legii.

 

Prin urmare, GAL-ul deține o structură organizatorică corespunzătoare, care satisface toate funcțiile prevăzute în conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, acestea fiind esențiale și obligatorii pentru implementarea cu succes a SDL.

În scopul garantării punctelor de mai sus, structura organizațională a GAL trebuie să posede următoarele competențe și capacități:

– capacități administrative și financiare: organizare, abilități de a asigura realizarea funcțiilor tehnice, administrative și contabile;

– persoane calificate pentru anumite responsabilități.

 

Pentru desfășurarea eficientă a activităților specifice, personalul operațional angajat al GAL-ului va fi alcătuit cel puțin din:

 1. Manager de proiect
 2. Expert monitorizare
 3. Expert Evaluare
 4. Asistent manager
 5. Consultanți externi – în funcție de necesități pentru buna desfășurare a activităților GAL;

 

Personalul propriu al Asociației GAL SIRET-MOLDOVA va fi constituit conform organigramei (orientativă):

Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

În perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locală asociația va avea patru persoane angajate cu contract individual de muncă de minim 4 ore pe perioadă nedeterminată.

Pentru fiecare funcție din cadrul Asociației GAL Siret Moldova  au fost atribuite responsabilitățile fiecăruia în mecanismul de implementare, monitorizare şi control ale activității GAL-ului (Anexa 8).

Echipa GAL SIRET-MOLDOVA va avea următoarele funcții administrative principale, pentru o bună implementare a strategiei de dezvoltare locală:

 1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL

Echipa GAL SIRET-MOLDOVA asigură informarea publică în legătură cu sesiunile și cerințele de depunere a proiectelor/cererilor de finanțare, precum și primirea si înregistrarea proiectelor.

Pentru masurile unde exista beneficiari finali care pot fi atât persoane juridice de drept

privat, cat si primării, se vor organiza apeluri de selecție distincte pentru fiecare categorie de beneficiar, public sau privat.

Măsura de infrastructură socială va fi lansată cu prioritate, în cadrul primului apel de selecție al GAL.

Apelul de selecție  va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL Siret Moldova . După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul director al GAL, se va asigura publicitatea apelului in teritoriu prin intermediul mass-media/fluturași /afișe la fiecare primărie care face parte din GAL Siret Moldova.

 1. Animarea teritoriului

Echipa GAL va publica ghidurile de finanțare, va oferi clarificări cu privire la activitățile și beneficiarii eligibili, la criteriile de evaluare și selecție, la documentele necesare întocmirii proiectului.

Animarea teritoriului se va realiza în cel mult 4 săptămâni de către personalul GAL, liderii locali și alte persoane ce doresc să se implice activ.

Pentru a asigura o absorbție cât mai eficienta a fondurilor europene este foarte important ca un număr cât mai mare de potențiali beneficiari sa fie informați despre sprijinul financiar pe care îl pot obține prin intermediul programului LEADER.

 1. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Responsabili cu verificarea și selecția proiectelor ce se vor implementa de la nivelul echipei GAL vor verifica conformitatea proiectului și respectarea criteriilor  de eligibilitate în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsură din strategia de dezvoltare locală  în scopul căreia se încadrează proiectul depus.

 1. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc implementarea  strategiei de dezvoltare locală, care permite colectarea sistematică și structurarea anuală a datelor cu privire la activitățile desfășurate.

Monitorizarea prevede un dispozitiv riguros și transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA, prin experții care se ocupă de monitorizare.

 1. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)

În ceea ce privește cererile de plată, acestea vor fi verificate de către angajații GAL, având în vedere responsabilitățile din fișele postului, asigurându-se o separare adecvată a acestora. Verificarea conformității cererilor de plată ale beneficiarilor se va realiza conform procedurilor specifice măsurilor și conform prevederilor Ghidului submăsurii 19.2.

 1. Monitorizarea proiectelor contractate

Monitorizarea are drept scop urmărirea stadiului implementării proiectelor prin care este transpusă în practică strategia de dezvoltare locală.

Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la nivelul GAL-ului sunt:

– Cererile de finanțare ale proiectelor – mai exact informațiile financiare și valoarea estimată a indicatorilor de rezultat;

– Dosarele de plată (intermediare și finale) întocmite de către beneficiari – pentru cuantificarea cheltuielilor deja efectuate și nivelului atins de indicatorii de rezultat;

– Rapoartele de progres;

– Fișele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare.

 1. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare

Pentru realizarea achizițiilor și a întocmirii cererilor de plată, GAL va respecta prevederile Ghidului sub-măsurii 19.4 și a Manualului de Procedură. Echipa GAL va întocmi periodic cereri de plată, în funcție de activitățile desfășurate și de necesități, astfel încât să se asigure continuitatea proiectului.

 1. Aspecte specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

 

În conformitate cu prevederile art. 34 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală reprezintă o sarcină obligatorie pentru GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în acest sens parteneriatul va elabora un Plan de Evaluare în care se va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală.