Descrierea complementarității

Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

 

Pentru o bună acoperire teritorială din punct de vedere al tipurilor de acțiuni și al potențialilor beneficiari, inclusiv a facilitării accesului acestora la diverse fonduri, iar pe de altă parte pentru asigurarea unui sistem eficient de implementare care să conducă la o bună administrare și în final la o dezvoltare echilibrată și durabilă în elaborarea strategiei de dezvoltare locală, s-a urmărit asigurarea complementarității între măsurile prezentate și alte fonduri.

Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA vizează dezvoltarea economică și socială a zonei, luând în considerare nu numai nevoile și problemele, dar și complementaritatea măsurilor din cadrul SDL cu strategiile relevante pentru teritoriul vizat.

Primul nivel de complementaritate analizat este cel local, fiind identificate corelații între obiectivele strategiei GAL SIRET-MOLDOVA cu strategiile celor 7 Unități Administrativ Teritoriale din teritoriul acoperit de către GAL, elaborate relativ recent, majoritatea dintre aceste strategii fiind concepute pentru a putea susține accesarea unor măsuri  de dezvoltare a infrastructurii, precum și a unor oportunități de finanțare la nivel național și de a oferi un cadru necesar dezvoltării locale.

Programele de dezvoltare care au fost avute în vedere la realizarea strategiei sunt atât județene, cât și naționale și europene. În tabelul de mai jos sunt prezentate cele mai importante programe de dezvoltare și modalitatea prin care se asigură complementaritatea cu acestea.

 

Programul de Dezvoltare Sursa de finanțare Complementaritate
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 Fonduri europene și cofinanțare națională Majoritatea investițiilor propuse în cadrul strategiei de dezvoltare locală pot fi finanțate și individual în cadrul măsurilor din PNDR. Astfel, pentru finanțarea de proiecte cu valori mari, potențialii beneficiari de pe cuprinsul teritoriului vor accesa direct măsurile din  PNDR, iar pentru realizarea de proiecte care sunt prioritare pentru dezvoltarea teritoriului, dar nu reprezintă o prioritate la nivel național, va fi utilizată alocarea din cadrul strategiei de dezvoltare locală. Astfel, pentru realizarea de investiții mari în ferme, centre de procesare sau structuri turistice de mare anvergură, GAL-ul va sprijinii beneficiarii de pe cuprinsul teritoriului în vederea accesării directe a măsurilor de finanțare din PNDR. Totodată, acțiunile din cadrul strategiei se adresează investițiilor de mici dimensiuni, având în vedere valoarea mică a finanțării oferite.
Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020 Fonduri europene și cofinanțare națională Cu Programul Operațional pentru Pescuit, complementaritatea poate fi asigurată prin dezvoltarea utilităților și a serviciilor realizate în cadrul strategiei, care pot permite dezvoltarea de investiții finanțate prin intermediul acestui program, respectiv proiecte în domeniul acvaculturii sau investiții în centre de procesare a produselor piscicole.
Programul Operațional Regional Fonduri europene și cofinanțare națională Prin intermediul finanțării acordate în cadrul POR, autoritățile județene și locale vor încerca reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, acest lucru venind în sprijinul creșterii gradului de accesibilizare a teritoriului. Dezvoltarea teritoriului prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală finanțat prin LEADER și promovarea acestuia în cadrul județului, va reprezenta un motiv pentru ca autoritățile să considere o prioritate accesibilizarea teritoriului GAL și dezvoltarea rețelei de drumuri județene.

Prin POR, intervențiile în infrastructura socială realizate prin intermediul strategiei pot fi suplimentate prin proiecte de anvergură, prin care se poate realiza reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii preuniversitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă. Totuși, prin intermediul strategiei se urmărește și completarea acestor tipuri de investiții, cu proiecte care sprijină înființarea de forme de învățământ care valorifică tradițiile și meșteșugurile. GAL va acorda o atenție deosebită evitării dublei finanțări a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii sociale, în cadrul strategiei fiind finanțate proiecte care contribuie la dezvoltarea integrată a teritoriului, iar proiectele care vor obține finanțate prin POR vor fi complementare celor finanțate de către GAL. Proiectele care pot fi finanțate prin intermediul POR vor reprezenta proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin investiții de valori mari, care contribuie la dezvoltarea economică a teritoriului. Prin creșterea gradului de atractivitate a teritoriului, GAL-ul urmărește atragerea de investitori care să realizeze astfel de investiții, iar proiectele de mici dimensiuni pentru dezvoltarea de IMM, finanțate în cadrul strategiei, vin în completarea celor realizate prin POR și contribuie împreună la dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de muncă și creșterea nivelului de trai. În ceea ce privește turismul, prin intermediul strategiei se urmărește transformarea teritoriului într-un centru de atracție turistică, iar prin intermediul finanțării POR se poate realiza integrarea teritoriului între punctele turistice de interes național și dezvoltarea turismului la un nivel mult mai înalt. Atu-urile teritoriului sunt multitudinea de situri arheologice, precum și patrimoniul cultural și arhitectural care poate fi valorificat în scop turistic, împreună cu practicarea agroturismului.

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice Fonduri europene și cofinanțare națională Complementaritatea cu acest program de finanțare se realizează în următorul sector: dezvoltarea IMM. Astfel, investițiile care vor fi realizate prin intermediul acestui program de finanțare vin în completarea celor realizate în cadrul strategiei GAL. IMM-urile înființate pe cuprinsul teritoriului pot accesa acest Program Operațional.
Programul Operațional Capital Uman – POCU Fonduri europene și cofinanțare națională POCU poate contribui prin intermediul tuturor axelor de finanțare la dezvoltarea resurselor umane de pe cuprinsul teritoriului. Prin accesarea acestui Program Operațional, se urmărește creșterea calității forței de muncă și adaptarea resurselor umane la cerințele economiei teritoriului

În același timp, strategia GAL Siret Moldova  vine în completarea liniilor de finanțare ale acestui program prin crearea unei structuri de învățământ specifică tradițiilor și meșteșugurilor, agriculturii,  prin care se urmărește asigurarea continuității acestora și valorificarea moștenirii culturale.

Fondul Social European (FSE) Fonduri europene și cofinanțare națională FSE este principalul instrument prin care Europa susține crearea de locuri de muncă, ajută oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și asigură oportunități profesionale mai echitabile pentru toți cetățenii UE. Prin măsurile propuse, SDL contribuie la crearea de locuri de muncă în teritoriul vizat, precum și menținerea celor existente.
Strategii de dezvoltare a județului Iași Fonduri naționale, europene sau alte finanțări Prin strategiile județene se urmărește dezvoltarea anumitor obiective de pe cuprinsul teritoriului GAL, care vin în completarea investițiilor realizate prin intermediul strategiei. În cazul în care aceste obiective vor fi realizate, ele vor fi fructificate prin investițiile realizate la nivelul teritoriului, contribuind la realizarea obiectivelor operaționale stabilite

[1] AP 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și Mijlocii;

  AP 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; 

  AP 5 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

  AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;

  AP 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale;

  AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;

[2]  AP 6 Educație și competențe;

   AP 3 Locuri de muncă pentru toți;