Alocare nerambursabilă pentru Asociația GAL "Siret-Moldova"
Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET MOLDOVA este construită pe concluziile analizelor socio-economice și SWOT, pe avantajele comunelor componente. Strategia, prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și a putea răspunde schimbărilor economice cheie.

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii economice și sociale în GAL SIRET-MOLDOVA.

Strategia de dezvoltare locală  reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Principalele domenii care pot fi vizate de măsurile cuprinse în strategie sunt: formare profesională, dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură etc.

Măsurile propuse se regăsesc în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:

 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală 1

Obiective transversale

Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
i)Favorizarea competitivității agriculturii

(P1, P2)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 1C)Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M 01. Formare profesională și informare Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M 02 Investiții pentru debutanți-fermieri Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M 03 Investiții pentru exploatații agricole Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți-1

 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală 2

Obiective transversale

 Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

(P1, P6)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M 04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite – 2;

Locuri de munca create – 2.

M 05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

 

Număr total de întreprinderi sprijinite -1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M 06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite-300

Numărul de comune sprijinite-5

 M 07

Sprijin pentru minorități

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite-10
M 08 Infrastructură socială Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite-20

 

Având în vedere  faptul că în strategie va fi prinsă măsura de infrastructură, aceasta va  fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL SIRET-MOLDOVA va putea fi beneficiarul acestei  măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

INDICATORI

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție.

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare
 1C  Numărul total al participanților instruiți
 2A, 2B  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 6A  Locuri de muncă create
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare dobândite la nivelul microregiunii, pentru a implementa măsurile și proiectele propuse, astfel încât cele prezentate anterior să poată deveni realitate.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces, dacă urmează pașii implementării corecte, trebuie să ducă la dezvoltarea teritoriului SIRET-MOLDOVA ca microregiune  modernă, europeană, dinamică și prosperă. Este impetuos necesar să se atingă indicatorii prevăzuți mai sus pentru a putea spune ca strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA a adus un plus de valoare teritoriului.

Alocare nerambursabilă pentru Asociația GAL "Siret-Moldova"
Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET MOLDOVA este construită pe concluziile analizelor socio-economice și SWOT, pe avantajele comunelor componente. Strategia, prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și a putea răspunde schimbărilor economice cheie.

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii economice și sociale în GAL SIRET-MOLDOVA.

Strategia de dezvoltare locală  reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Principalele domenii care pot fi vizate de măsurile cuprinse în strategie sunt: formare profesională, dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură etc.

Măsurile propuse se regăsesc în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:

 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală 1

Obiective transversale

Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
i)Favorizarea competitivității agriculturii

(P1, P2)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 1C)Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M 01. Formare profesională și informare Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M 02 Investiții pentru debutanți-fermieri Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M 03 Investiții pentru exploatații agricole Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți-1

 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală 2

Obiective transversale

 Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

(P1, P6)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M 04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite – 2;

Locuri de munca create – 2.

M 05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

 

Număr total de întreprinderi sprijinite -1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M 06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite-300

Numărul de comune sprijinite-5

 M 07

Sprijin pentru minorități

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite-10
M 08 Infrastructură socială Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite-20

 

Având în vedere  faptul că în strategie va fi prinsă măsura de infrastructură, aceasta va  fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL SIRET-MOLDOVA va putea fi beneficiarul acestei  măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

INDICATORI

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție.

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare
 1C  Numărul total al participanților instruiți
 2A, 2B  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 6A  Locuri de muncă create
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare dobândite la nivelul microregiunii, pentru a implementa măsurile și proiectele propuse, astfel încât cele prezentate anterior să poată deveni realitate.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces, dacă urmează pașii implementării corecte, trebuie să ducă la dezvoltarea teritoriului SIRET-MOLDOVA ca microregiune  modernă, europeană, dinamică și prosperă. Este impetuos necesar să se atingă indicatorii prevăzuți mai sus pentru a putea spune ca strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA a adus un plus de valoare teritoriului.

Alocare nerambursabilă pentru Asociația GAL "Siret-Moldova"
Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET MOLDOVA este construită pe concluziile analizelor socio-economice și SWOT, pe avantajele comunelor componente. Strategia, prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și a putea răspunde schimbărilor economice cheie.

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii economice și sociale în GAL SIRET-MOLDOVA.

Strategia de dezvoltare locală  reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Principalele domenii care pot fi vizate de măsurile cuprinse în strategie sunt: formare profesională, dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură etc.

Măsurile propuse se regăsesc în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:

 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală 1

Obiective transversale

Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
i)Favorizarea competitivității agriculturii

(P1, P2)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 1C)Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M 01. Formare profesională și informare Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M 02 Investiții pentru debutanți-fermieri Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M 03 Investiții pentru exploatații agricole Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți-1

 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală 2

Obiective transversale

 Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

(P1, P6)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M 04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite – 2;

Locuri de munca create – 2.

M 05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

 

Număr total de întreprinderi sprijinite -1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M 06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite-300

Numărul de comune sprijinite-5

 M 07

Sprijin pentru minorități

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite-10
M 08 Infrastructură socială Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite-20

 

Având în vedere  faptul că în strategie va fi prinsă măsura de infrastructură, aceasta va  fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL SIRET-MOLDOVA va putea fi beneficiarul acestei  măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

INDICATORI

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție.

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare
 1C  Numărul total al participanților instruiți
 2A, 2B  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 6A  Locuri de muncă create
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare dobândite la nivelul microregiunii, pentru a implementa măsurile și proiectele propuse, astfel încât cele prezentate anterior să poată deveni realitate.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces, dacă urmează pașii implementării corecte, trebuie să ducă la dezvoltarea teritoriului SIRET-MOLDOVA ca microregiune  modernă, europeană, dinamică și prosperă. Este impetuos necesar să se atingă indicatorii prevăzuți mai sus pentru a putea spune ca strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA a adus un plus de valoare teritoriului.

Alocare nerambursabilă pentru Asociația GAL "Siret-Moldova"
Strategia de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET MOLDOVA este construită pe concluziile analizelor socio-economice și SWOT, pe avantajele comunelor componente. Strategia, prin structură și conținut, urmărește dezvoltarea economică și echilibrată, concomitent cu dezvoltarea capacității acesteia de a se adapta și a putea răspunde schimbărilor economice cheie.

Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale și de mediu ale comunității, care sunt relevante pentru definirea obiectivelor necesare obținerii dezvoltării durabile și creșterii coeziunii economice și sociale în GAL SIRET-MOLDOVA.

Strategia de dezvoltare locală  reprezintă un ansamblu de măsuri planificate și promovate de GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA, în parteneriat cu diverși actori (privați, publici, voluntari), în scopul asigurării unei creșteri economice, dinamice și durabile, prin valorificarea eficientă a potențialului regional și local, în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață.

Principalele domenii care pot fi vizate de măsurile cuprinse în strategie sunt: formare profesională, dezvoltarea întreprinderilor, piața forței de muncă, atragerea investițiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului IMM-urilor, îmbunătățirea infrastructurii, dezvoltarea rurală, sănătate, educație, învățământ, cultură etc.

Măsurile propuse se regăsesc în  tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în PROGRAMARE:

 

Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală 1

Obiective transversale

Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
i)Favorizarea competitivității agriculturii

(P1, P2)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale 1C)Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier M 01. Formare profesională și informare Numărul total al participanților instruiți – 20 de persoane
P2: Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor M 02 Investiții pentru debutanți-fermieri Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți – 4
2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole M 03 Investiții pentru exploatații agricole Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți-1

 

 

Obiectivul de dezvoltare rurală 2

Obiective transversale

 Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție Măsuri Indicatori de rezultat
iii)Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

(P1, P6)

 

Obiective transversale: mediu și climă, inovare

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă M 04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi

 

Număr de micro-întreprinderi sprijinite – 2;

Locuri de munca create – 2.

M 05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural

 

Număr total de întreprinderi sprijinite -1
6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale M 06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite-300

Numărul de comune sprijinite-5

 M 07

Sprijin pentru minorități

Populație etnică din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri îmbunătățite-10
M 08 Infrastructură socială Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii /infrastructuri sociale îmbunătățite-20

 

Având în vedere  faptul că în strategie va fi prinsă măsura de infrastructură, aceasta va  fi lansată cu prioritate. În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL SIRET-MOLDOVA va putea fi beneficiarul acestei  măsuri, cu respectarea legislației specifice în vigoare.

INDICATORI

Din măsurile prezentate mai sus reiese logica intervenției care va fi monitorizată prin intermediul indicatorilor. Aceștia se împart în două categorii, astfel: indicatorii locali care sunt stabiliți în conformitate cu specificul local și indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție. Indicatorii locali se regăsesc  în Tabelul 1: Obiective, priorități și domenii de intervenție, iar indicatorii de monitorizare se regăsesc în tabelul Tabelului 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție.

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție Indicator de monitorizare
 1C  Numărul total al participanților instruiți
 2A, 2B  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 6A  Locuri de muncă create
 6B  Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite

 

Misiunea strategiei este de a mobiliza toate resursele umane, materiale și financiare dobândite la nivelul microregiunii, pentru a implementa măsurile și proiectele propuse, astfel încât cele prezentate anterior să poată deveni realitate.

Pentru reușita acestei misiuni trebuie parcurs un proces axat pe participare, colaborare, consultare publică, planificare rațională, capacitate de organizare și efort susținut. Acest proces, dacă urmează pașii implementării corecte, trebuie să ducă la dezvoltarea teritoriului SIRET-MOLDOVA ca microregiune  modernă, europeană, dinamică și prosperă. Este impetuos necesar să se atingă indicatorii prevăzuți mai sus pentru a putea spune ca strategia de dezvoltare locală SIRET-MOLDOVA a adus un plus de valoare teritoriului.

Arhive