Evitarea posibilelor conflicte de interese

Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

 

Pentru asigurarea transparenței în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese responsabilitățile persoanelor implicate în elaborarea proiectelor, evaluarea, selecția și aprobarea acestuia vor fi separate.

În procesul de implementare vor fi respectate următoarele reguli în materia conflictului de interese conform Ordonanței Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene:

  1. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi solicitanți și/sau nu pot acorda servicii de consultanță unui solicitant, în caz contrar aceasta se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura de selecție,
  2. În cazul în care autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene solicită completări ale documentației depuse în vederea verificării/evaluării, această activitate nu are caracter de consultanță,
  3. În procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție nu au dreptul să fie implicate următoarele persoane: cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți; soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți; persoanele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare.

Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor, care este angajată în orice relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale în proiect, poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/interesul respectiv și nu poate participa la procesul de selecție a proiectelor.

Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Încălcarea oricăror prevederi sus menționate se va sancționa cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.