Descrierea planului de acțiune

Implementarea proiectelor în cadrul strategiei de dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA va parcurge următorii pași:

  1. Animarea teritoriului

Echipa GAL SIRET-MOLDOVA va publica ghidurile de finanțare, va oferi clarificări cu privire la activitățile și beneficiarii eligibili, la criteriile de evaluare și selecție, la documentele necesare întocmirii proiectului.

Animarea teritoriului se va realiza în cel mult 4 săptămâni de către personalul GAL, liderii locali și alte persoane ce doresc să se implice activ.

Pentru realizarea acestei activități este necesar ca asociația să aibă următoarele resurse financiare necesare: cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu achiziția de materiale de informare și/sau promovare, cheltuieli de funcționare, cheltuieli cu promovarea în media etc.

  1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție

GAL SIRET-MOLDOVA va efectua pentru fiecare dintre măsuri, minim 1 apel pe an, în cazul în care organele de decizie nu stabilesc altfel.

Apelul de selecție  va fi aprobat de către AGA/Consiliul Director al GAL SIRET-MOLDOVA. După aprobarea apelului de selecție de către Consiliul Director al asociației, va fi transmisă o copie a aprobării la Ministerul Agriculturii, și, de asemenea, se va asigura promovarea apelului,  în teritoriu prin intermediul anunțurilor la fiecare primărie care face parte din teritoriu și la potențialii beneficiari.

Având în vedere faptul că în SDL vor fi  măsuri de infrastructură socială  aceasta  va fi lansată cu prioritate.

Resursele financiare necesare ce stau la baza acestei activități sunt cheltuieli cu achiziția de: materiale de informare, materiale de promovare, transport auto, logistică, mobilier, birotică, tehnică de calcul etc.

  1. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Verificarea conformității cererii de finanțare  se efectuează în termen de maximum 48 de ore de către angajații GAL sau de către o firmă specializată, iar verificarea eligibilității cererilor de finanțare conforme din punct de vedere administrativ se efectuează în termen de maximum 60 zile lucrătoare de către angajații GAL sau de către o firmă specializată.

Informațiile suplimentare, în care se solicită clarificarea unor aspecte sau documente suplimentare, se vor întocmi în două exemplare din care unul se va transmite la solicitant, altul fiind păstrat în cadrul compartimentului administrativ al GAL-ului. Solicitările de informații suplimentare se vor realiza de către angajații GAL sau de către o firmă specializată.

Proiectele depuse de către solicitanți vor fi supuse dezbaterii si selectării de către Comitetului de Selecție a proiectelor.

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permit selecția prin procedură scrisă. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la nivelul județului Iași din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean.

Resursele financiare necesare ce stau la baza acestei activități sunt: cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de funcționare, cheltuieli externalizate (dacă este cazul) etc.

  1. Soluționarea/ Eventualelor Contestații

Analiza contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor a Asociației Grupul de Acțiune Locală Siret Moldova, care are o componență diferită de Comisia de Selectare a Proiectelor. Termenul de analiza a unei contestații depuse pentru o măsură este de 30 zile de la depunerea contestației.

  1. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la AFIR:

În baza  raportului de selecție, prin care proiectele depuse la GAL sunt conforme, eligibile și selectate sunt depuse la AFIR, pentru a se face o altă verificare și pentru a se efectua vizita pe teren.

  1. Verificarea conformității cererilor de plată

Cererile de plată vor fi depuse de beneficiari la sediul GAL unde personalul asociației sau experții externi vor verifica conformitatea acesteia în cel mult 2 săptămâni.

  1. Monitorizarea proiectelor contractate

Proiectele aprobate și aflate în stadiu de implementare vor fi monitorizate de către experții din interiorul compartimentului administrativ al GAL-ului. Angajații GAL vor oferi lunar/trimestrial sau la solicitarea expresă Autorității de Management rapoarte de evaluare privind stadiul de implementare a proiectelor.

  1. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Evaluarea stadiului de implementare a SDL va consta în evaluarea gradului de realizare a obiectivelor și indicatorilor stabiliți pentru fiecare măsură în parte.

Resursele financiare necesare pentru punctele 4-8 anterior prezentate sunt: cheltuieli cu deplasarea, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de funcționare, etc.

Notă: Planul de acțiune prezentat mai sus reprezintă un Circuit funcțional estimativ, exhaustiv și repetitiv. Activitățile se pot suprapune cu activitățile altui circuit funcțional. Activitățile se vor derula într-un ciclu repetitiv, până cel mult la finalul anului 2023, care va avea o succesiune de activități care este prezentată orientativ în planul de acțiune de mai sus.

Resurse materiale

Pentru implementarea Strategiei  de Dezvoltare Locală, partenerii de la nivel local vor pune la dispoziția asociației spații în care își vor derula activitatea angajații compartimentului

administrativ, urmând ca acestea să fie dotate corespunzător pentru  desfășurarea activității în bune condiții – mobilier, echipamente IT, conexiune la internet, telefon, fax și orice alte materiale care vor rezulta ca necesare pe parcursul implementării strategiei.

Pentru derularea și coordonarea eficientă a activităților curente vor fi înființate două birouri de  lucru – unul la nivelul teritoriului, în Comuna Lespezi și unul în municipiul Iași.

În cadrul biroului din teritoriu se vor derula activitățile de animare, promovare, informare, lansare apel de proiecte, precum și sprijinirea depunătorilor de proiecte.

Pentru a facilita schimbul de informații și a păstra legătura cu instituțiile județene și regionale implicate în implementarea axei LEADER, în municipiul Iași va funcționa un birou extern al GAL – ului în care se vor derula, de asemenea, acțiuni de coordonare, monitorizare și evaluare a stadiului implementării Strategiei de Dezvoltare.

 

Descrierea resurselor financiare

 

Bugetul alocat costurilor de funcționare GAL și resursele externe utilizate sunt corelate cu acțiunile propuse în PLANUL DE ACȚIUNE estimativ. Valoarea cheltuielilor de funcționare și animare a GAL SIRET-MOLDOVA reprezintă 20% din Componenta A, urmând ca, ulterior publicării Raportului de Selecție să fie definitivat planul de finanțare al SDL, respectând procentele stabilite. Astfel, costurile de funcționare totale (A+B) vor fi completate cu 20% din suma alocată Componentei B (valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție).

GAL SIRET-MOLDOVA înregistrează atât venituri cât și cheltuieli care să îi permită să își desfășoare în mod corect acțiunile propuse și să-și atingă obiectivele din strategia de dezvoltare locală. Nivelul veniturilor anuale estimate a se realiza este egal cu cel al cheltuielilor, întrucât, așa cum s-a menționat anterior, GAL SIRET-MOLDOVA va funcționa, după selecția organizată de Minister. Prin urmare, GAL SIRET-MOLDOVA nu are scopuri patrimoniale, veniturile înregistrate acoperind cheltuielile.

În afară de veniturile obținute prin intermediul Sub-măsurii 19.4 “Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare ”, GAL SIRET-MOLDOVA are posibilitatea obținerii unei categorii suplimentare de venituri (contribuția membrilor și/sau donații) care îi va permite grupului să desfășoare și să implementeze într-un mod cât mai complet acțiunile propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.