Teritoriu GAL

Teritoriu de dezvoltare al Asociație GAL "Siret-Moldova"

Amplasarea teritoriuluiZona inclusă în GAL SIRET – MOLDOVA este situată în regiunea Nord-Est a României, partea de nord – vest a județului Iași. Din punct de vedere geografic, teritoriul GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRET – MOLDOVA se învecinează cu: comunele Scobinți și Sirețel și județul Suceava – la nord, comunele Belcești și Coarnele Caprei – la est, orașul Pașcani și comunele Ruginoasa, Cucuteni, Balș – la sud, iar la vest comunele Tătăruși, Cristești și Moțca. Zona GAL SIRET-MOLDOVA este omogenă din punct de vedere geografic, relieful fiind variat și format din câmpie, deal și podiș.

Prezentarea caracteristicilor economice

În prezent, activitatea de producție agricolă reprezintă un proces continuu de înnoire și adaptare la cerințele sporite de alimente pentru o populație aflată în continuă creștere și cu pretenții din ce în ce mai mari cu privire la calitatea dar și cantitatea hranei.

Din suprafața totală a teritoriului de 33.928 hectare, suprafața agricolă este reprezentată de 25.041 hectare (73,81% din totalul fondului funciar al teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA), din care: 15.855 hectare – teren arabil, 6.171 hectare – pășuni, 1.153 hectare – fânețe, 1.236 hectare – vii și pepiniere viticole și 626 hectare – livezi și pepiniere pomicole.

Cele mai mari suprafețe arabile se regăsesc în comunele Vânători (2.978 hectare  – 18,78% din totalul suprafeței arabile), Cotnari (2.573 hectare – 16,23% din totalul suprafeței arabile) și Lespezi (2.557 hectare – 16,13% din totalul suprafeței arabile).

Suprafețele ocupate de vii și pepiniere viticole se regăsesc în toate comunele, cea mai reprezentativă fiind comuna Cotnari, pe teritoriul căruia viile ocupă o suprafață de 1.039 hectare, respectiv, 84,06% din totalul suprafeței. Astfel, zona GAL SIRET-MOLDOVA are profil agricol, viti-pomicol și valențe silvice, cu resurse naturale generoase. Suprafețele ocupate de livezi și pepiniere-pomicole reprezintă 2,50% din totalul suprafeței agricole aferentă teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA, cea mai mare suprafață fiind situată pe teritoriul comunei Cotnari (358 hectare). Această comună este cunoscută ca și centru pomicol, aici predominând numeroase livezi cu pomi fructiferi, printre care și renumitul soi de cireș Boambe de Cotnari. De asemenea, pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, preponderente sunt și suprafețele cultivate cu plante industriale, cele mai multe exploatații agricole fiind ocupate de floarea soarelui și soia boabe.

Suprafața neagricolă este formată din zona forestieră, construcții, ape și bălți, drumuri și căi ferate, pădurile ocupând mai mult de jumătate, respectiv, 52,04% din suprafața neagricolă, un lucru favorabil, având în vedere exploatațiile forestiere ce au loc pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA. Conform rezultatelor oferite de Recensământul General Agricol realizat în anul 2010, pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA regăsim un număr de 11.413 de exploatații agricole pe diferite clase de mărime, cele mai numeroase încadrându-se între 0,5-1 hectare (2569 exploatații agricole) și 1-2 hectare (2.531 exploatații agricole), majoritatea exploatațiilor agricole fiind deținute în proprietate privată.

Efectivul de animale existent pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA este numeros, cele mai multe capete fiind prezente pe raza comunei Cotnari, urmată de comunele Vânători și Lespezi. Suprafețele ocupate de pășuni, lucernă și trifoi favorizează sectorul zootehnic din zonă, locuitorii optând pentru creșterea în mare parte a ovinelor, bovinelor, porcinelor și cabalinelor.

Pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA își desfășoară activitatea un număr de 182 de societăți din care 93,96%, respectiv, 171 de microîntreprinderi, 7 întreprinderi mici (3,85%), 1 întreprindere mijlocie și 1 întreprindere mare. Majoritatea firmelor au ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul, construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cu câteva excepții, unele societăți prestând și servicii în domeniul agricol, procesării băuturilor alcoolice, consultanță pentru afaceri și management și producției de mobilă. Astfel, comerțul ocupă primul loc cu un număr de 97 de entități (53,30%) din totalul de 182 de societăți existente, urmat de industria prelucrătoare cu un număr de 19 societăți, care desfășoară activități de fabricare produse de patiserie și de morărit, a produselor lactate și a brânzeturilor. În ceea ce privește agricultura, aceasta nu este îndeajuns dezvoltată, în teritoriu existând doar 18 entități economice care desfășoară activități creștere a păsărilor ori a bovinelor de lapte, de cultivare a fructelor semințoase și sâmburoase. Cele mai multe întreprinderi, altele decât microîntreprinderile, (3 din cele 7 entități din categoria întreprinderilor mici) se află în comuna Lespezi, la polul opus aflându-se comuna Todirești, pe raza căreia sunt înregistrate doar 16 entități economice din categoria microîntreprinderilor.

Cea mai mare cifră de afaceri se obține în comuna Cotnari, 63,63%, spre deosebire de comuna Hărmănești în cadrul căreia se obține un procent mai mic decât 1% din totalul cifrei de afaceri la nivelul întregului teritoriu GAL SIRET-MOLDOVA.

Comerțul agricol este slab dezvoltat, în zonă existând 5 societăți care practică comerțul cu ridicata al animalelor vii ori al fructelor și legumelor, numărul este semnificativ mic în comparație cu potențialul agricol pe care îl oferă zona, pomicultura și viticultura reprezentând două sectoare importante ale zonei.

În sectorul de prelucrare, cele mai importante domenii sunt fabricarea produselor de morărit, a pâinii, prăjiturilor și altor produse de patiserie, precum și fabricarea vinurilor din struguri, cu toate acestea, sectorul productiv fiind insuficient dezvoltat în acord cu potențialul pe care îl oferă zona acoperită de GAL SIRET-MOLDOVA.

Fabricarea vinurilor din struguri reprezintă o tradiție pentru zona GAL SIRET-MOLDOVA, cele mai importante societăți din zonă care desfășoară această activitate fiind COTNARI S.A. și CASA DE VINURI COTNARI S.A.

Prezentarea principalelor caracteristici geografice și climatice

În ansamblu, relieful GAL SIRET-MOLDOVA este reprezentat de platouri structurale, interfluvii sculpturale, terase, lunci, altitudinea maximă fiind de 525,60 metri în dealul Chicerea din comuna Vânători. De asemenea, pe alocuri întâlnim relief sculptural, respectiv, interfluvii sculpturale, compuse din culmi interfluviale și versanți generate de eroziunea văilor afluente, precum și relief de acumulare, format din șesuri, terase și conuri de defecție, în Șesul Siretului și al pâraielor Gherghina, Vladnic și Sirețel. Suprafața GAL SIRET-MOLDOVA este de 339,28 km2 și reprezintă 6,20% din suprafața județului Iași.

Râuri și lacuri: Din punct de vedere hidrografic, teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA este străbătut de râurile Bahluiu și Siret cu afluenții lor. Rețeaua hidrografică a teritoriului este completată de pâraiele Gherghina, Bâdilița, afluenți ai râului Siret din comuna Vânători și Buhalnița cu afluentul Buhălnicioara sau Carota din comuna Ceplenița, aceste cursuri de apă având debite variabile în funcție de nivelul precipitațiilor.

Datorită poziției geografice, caracteristicilor reliefului, precum și a influențelor maselor anticiclonale atlantice și continentale, clima este predominant temperat-continentală, cu veri călduroase și ieri geroase, temperatura medie multianuală fiind de 9-10oC, vânturile dominante fiind cele din Nord și Nord-Est. În zona Cotnari, există un climat submediteranean, fapt care este confirmat științific de existența unor specii de arbori care cresc în partea de este a Pădurii Cătălina, în Pâlcul Zlodica și anume: fagul, stejarul pufos și cărpiniță Precipitațiile sunt nesemnificative în lunile martie-aprilie, iulie-august, spre deosebire de celelalte luni ale anului, în care se înregistrează cantități considerabile.

Vegetația este caracteristică climatului temperat-continental existent în zonă, respectiv, stepele alcătuite din ierburi, regăsindu-se pe terasele Siretului din partea de sud-vest a teritoriului. Totodată, sunt prezente pășuni și păduri, pădurile ocupând o suprafață modestă, în principal fiind alcătuite din fag, carpen, gorun, tei, mesteacăn, stejar și molizi.

Populație – demografie

Numărul total al populației GAL SIRET-MOLDOVA: este de 33.790 locuitori și variază de la 2.183 locuitori, respectiv, 6,46% din totalul locuitorilor în comuna Hărmănești la 7.248 locuitori, 21,45% din totalul locuitorilor în comuna Cotnari, valoarea medie pentru zonă fiind de 99,59 locuitori/km2.

Comunități prezente: Conform informațiilor oferite de Recensământul Populației și Locuințelor realizat în anul 2011 în localitățile cuprinse în GAL SIRET–MOLDOVA sunt prezente comunități de ruși-lipoveni în comunele Lespezi și Todirești, dar și comunități de romi în comunele Cotnari și Valea Seacă.  

Tendințe demografice: Problema îmbătrânirii populației trebuie luată în serios pentru a nu produce efecte ireversibile pe termen lung. Se impune dezvoltarea sectoarelor care contribuie la calitatea vieții și crearea unui mediu local favorabil întemeierii și dezvoltării familiei. Acest lucru presupune atât dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice din sfera socială (educație, sănătate, cultură, ordine publică etc.) cât și dezvoltarea unui mediu economic atractiv. Raportul de dependență demografică la nivelul anului 2011 este 64,44, adică erau 64 de persoane în vârstă de dependență (0-14 ani și 65 ani și peste) la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă (15-64 ani). Raportul de dependență demografică a tinerilor (0-14 ani) este de 36, iar raportul de dependență demografică a vârstnicilor  (65 ani și peste) este de 28,44. Astfel, rezultă faptul că procesul de îmbătrânire determină o creștere a presiunii exercitate de populația vârstnică, 28 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste fiind susținute de 100 de persoane cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani), valoarea ultimului indicator fiind sensibil mai ridicată față de cea calculată la nivel regional, în anul 2011, 21 de persoane cu vârsta de 65 de ani și peste erau susținute de 100 de persoane cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani).

Prin urmare, tinerii constituie o presiune pentru piața muncii și se impune ca la nivel de strategie, crearea de locuri de muncă să reprezinte un indicator de rezultat și scop în același timp. Pentru tineri sunt necesare de asemenea măsuri speciale de dezvoltare și diversificare a activităților de instruire în domenii ce valorifică resursele locale, măsuri speciale de atragere și menținere a tinerilor în zonă.

Populația activă: În ceea ce privește populația activă, aceasta cuprinde populația ocupată civilă și șomerii înregistrați. În cele mai multe comune, posibilitățile de angajare la nivel local sunt foarte mici. Cei care au un loc de muncă sunt de regulă zilieri în agricultură, la câteva ferme de dimensiuni medii sau mari care funcționează în fiecare comună, ceilalți beneficiind de venitul mediu garantat sau alte ajutoare sociale.  În cadrul teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA, populația activă însumează un număr de 16.496 persoane. La nivelul teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA, populația activă reprezintă 48,82% din populația stabilă.

Numărul șomerilor înregistrați în anul 2011, în cadrul Recensământului populației și locuințelor la nivelul teritoriului, a fost de 679 de persoane, în comuna Todirești înregistrându-se cei mai mulți șomeri (188 de persoane), iar cei mai puțini în comuna Lespezi (44 de persoane).

Patrimoniu de mediu

Posibilitățile de susținere a mediului pe care autoritățile locale le au la îndemână urmăresc realizarea unui echilibru între reconstrucția mediului natural și conservarea acestuia și creșterea economică, al cărui scop îl reprezintă dezvoltarea armonioasă. O primă măsură în acest sens face referire la gestionarea durabilă a deșeurilor, înlăturându-se sursele de poluare prin colectarea și reciclarea deșeurilor existente pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA, acest lucru fiind în acord cu obiectivele și principiile Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014-2020. De asemenea, susținerea mediului trebuie să aibă în vedere și reînnoirea tehnologiilor agricole învechite și uzate moral și fizic.

Rezervații naturale: Pe teritoriul GAL SIRET-MOLDOVA regăsim Rezervația forestieră Pădurea Cotnari Cătălina, situată deasupra satului Cotnari la o altitudine de 400 metri, pe o suprafață de circa 8 hectare. Rezervația Naturală Pădurea Cătălina este una dintre cele mai importante obiective turistice din Moldova, în acest areal fiind protejate specii de fag, cu vârste cuprinse între 150 și 200 de ani și de asemenea specii protejate de plante, păsări și animale.

Educație

Conform datelor Recensământului din anul 2011 la nivelul teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA sunt înregistrate 29.227 persoane cu vârsta peste 10 ani. Dintre aceste persoane doar 2,47% au studii superioare finalizate cu licență. Persoanele cu studii secundare, respectiv gimnaziale și profesionale sau liceale reprezintă 69,30%, dintre aceste mai mult de jumătate oprindu-se cu studiile la nivelul gimnaziului. Există în teritoriu și persoane care nu au absolvit nici o școală, respectiv 3,55% din populația peste 10 ani, iar 31,79% dintre aceștia sunt analfabeți.

Infrastructura de bază, socială, educațională

Din punct de vedere al căilor de comunicație, accesul rutier se face prin DE 583 care traversează comunele Ceplenița și Cotnari, DN 28A care traversează comunele Hărmănești, Valea Seacă, Vânători și Lespezi și DN 28B care își continuă traseul prin comunele Ceplenița, Cotnari și Todirești. În ceea ce privește accesul feroviar din zona GAL SIRET-MOLDOVA, există o magistrală de cale ferată pe ruta Iași – comuna Lețcani – orașul Podu Iloaiei – comuna Erbiceni – comuna Belcești – comuna Ceplenița – orașul Hârlău.

În ceea ce privește celelalte servicii: de alimentare cu apă, energie electrică, de canalizare pentru ape uzate menajere, servicii de salubritate, acestea există neacoperind însă în totalitate teritoriul. Serviciile de alimentare cu apă și cele de canalizare pentru ape uzate menajere, serviciile de furnizare a energiei electrice, salubritate sunt servicii externalizate.

Referitor la serviciile medicale, aproape în fiecare localitate din GAL SIRET-MOLDOVA există câte un dispensar medical, medic ori dentist cu dotări minime, cel mai apropiat spital fiind cel din Pașcani (în medie 40 de km), respectiv, Spitalul Municipal de Urgență Pașcani, județul Iași.

De asemenea, conform informațiilor obținute privind serviciile din învățământ, în teritoriu există atât învățământ preșcolar, primar și gimnazial, în unele localități, cum ar fi Cotnari și Valea Seacă existând și licee cu profil tehnologic, majoritatea unităților necesitând reparații și investiții majore, mobilier, construirea unor grupuri sanitare și echiparea cu materiale didactice specifice etc.

Totodată, practicarea unor activități sportive este limitată cauza fiind dată de insuficiența terenurilor de sport și a sălilor de sport, acestea fiind inexistente în unele comune. Spațiile de joacă ori de recreere pentru copii sau pistele pentru biciclete sunt slab dezvoltate ori inexistente în zonă. Serviciul public de transport școlari este oferit în majoritatea localităților în afară de comuna Hărmănești, un număr de 549 de elevi din întregul teritoriu beneficiind de serviciul acesta, respectiv, 16,34% din totalul elevilor.

Patrimoniu arhitectural și cultural

Zona GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA dispune de mari posibilități de dezvoltare având în vedere cadrul natural pitoresc al satelor, precum și potențialul cultural și istoric oferind numeroase oportunității de recreere și de cunoaștere a tradițiilor.

ASOCIAȚIA GAL SIRET-MOLDOVA cuprinde numeroase vestigii istorice care atestă vechimea, stabilitatea și continuitatea poporului român pe aceste meleaguri.

Turismul oenologic (vini-viticol) poate constitui o formă de turism în zona GAL SIRET-MOLDOVA datorită existenței unei tradiții viticole recunoscute, respectiv, Podgoria Cotnari, una dintre cele cinci regiuni viticole pericarpatice. Zona Cotnari se distinge de celelalte podgorii prin personalitatea viței de vie, finețea vinurilor și dragostea tradițională a locuitorilor pentru această zonă.

O sursă importantă de dezvoltare locală o constituie patrimoniul cultural fiind caracterizat prin identitatea culturală conturată prin valori, obiceiuri, îndeletniciri, credințe și simboluri. În fiecare an se organizează Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă Hârlău, prin intermediul căruia sunt promovate datinile și obiceiurile, folclorul local, eveniment la care participă și comunele Ceplenița și Cotnari.

Teritoriul acoperit de GAL SIRET-MOLDOVA  are în componență următoare comune incluse în:

  1. Zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL 2011) are valori mai mici sau egale cu 55: Comuna Ceplenița – 48,79; Comuna Cotnari – 53,49; Comuna Todirești – 49,22; Comuna Vânători – 53,00.
  2. Zone Natura 2000 – NATURA 2000 – Situri de importanță comunitară (SCI): localitatea Lespezi – nume sit: Dealul Mare Hârlău, Cod Sit ROSCI0076, suprafață 6,80m2; localitatea Valea Seacă – nume sit: Pădurea Tătăruși, Cod sit ROSCI0176, suprafață 258,53 m2

NATURA 2000 – Arii de protecție specială avifaunistică (SPA): localitatea Cotnari – nume sit: Acumulările Belcești, Cod Sit ROSPA0109, suprafață: 1,56 km2; localitatea Ceplenița – nume sit: Acumulările Belcești, Cod Sit ROSPA0109, suprafață 1,63 km2.

  1. c) Minorități etnice locale: minoritatea romă: Comuna Cotnari – 59 persoane, Comuna Valea Seacă – 122 persoane, Comuna Vânători – 44 persoane; minoritatea ruși – lipoveni: Comuna Lespezi – 121 persoane, Comuna Todirești – 63 persoane.

Arhive