Planul de finanțare al strategiei

Planul de finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ SIRET-MOLDOVA va avea doua componente: Componenta A și Componenta B.

Componenta A reprezintă valoarea aferentă teritoriului și populației vizată de strategia de dezvoltare locală, exprimată în euro, respectiv 19,84 Euro/locuitor și 985,37 Euro/km².

  • Populația GAL SIRET-MOLDOVA este de 37.790 locuitori. Valoarea aferentă populației acoperite de parteneriat, conform algoritmului de mai sus este de 749.753,60 euro (19,84 Euro x 37.790 = 749.753,60 Euro);
  • Suprafața teritoriului GAL SIRET-MOLDOVA este de 339,28 km2, valoarea aferentă teritoriului fiind de316,33 euro (985,37 Euro x 339,28 = 334.316,33 Euro);
  • Valoarea aferentă componentei A este de : 1.004.709,93 euro (749.753,60 Euro+ 334.316,33 Euro= 1.084.069,93 euro)

Componenta B reprezintă valoarea aferentă nivelului de calitate obținut în urma procesului de evaluare și selecție. Aceasta va fi stabilită ulterior publicării Raportului de Selecție.

Valorile aferente fiecărei priorități au fost alocate în funcție de ierarhizarea acestora în strategia de dezvoltare locală a asociației. Aceste valori sunt corelate cu analiza SWOT, analiza diagnostic și indicatori de rezultat stabiliți.

  • P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Valoarea procentuală: 56,285 %

Contribuția publică nerambursabilă: 382.484,89 Euro

Măsurile: M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi, M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural, M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice, M07  Sprijin pentru minorități, M08 Infrastructură socială.

  • P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Valoarea procentuală: 22,892 %

Contribuția publică nerambursabilă: 155.562,657 Euro

Măsurile: M02 Investiții pentru debutanți-fermieri, M03 Investiții pentru exploatații agricole.

  • P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale

Valoarea procentuală: 0,827 %

Contribuția publică nerambursabilă: 5.619,88 Euro

Pentru cheltuielile de funcționare și animare se va aloca un procent de 19,996 % reprezentând 135.882,880 Euro

Prin măsurile și alocarea financiară propusă, strategia de dezvoltare locală a ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, va aduce plus valoare teritoriului și va conduce la o dezvoltare a acestuia.