Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, s-a autosesizat cu privire la existența unei erori apărute în Cererea de finanțare pentru Măsura M07 – ,,Sprijin pentru minorități”, din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SIRET-MOLDOVA.

Eroarea constă în:

  1. omiterea includerii în Lista documentelor anexate proiectelor aferente măsurii M07 din Cererea de finanțare a Memoriului justificativ;
  2. specificare eronată a indicatorilor de monitorizare.

 

Drept urmare au fost efectuate următoarele modificări:

 

Capitol/pagina Text existent Text modificat conform prezentei erate
Ø  Punctul „E” – pag. 17 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii,
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.
1. Studiu de Fezabilitate/Memoriu justificativ/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii,
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare.
Ø     Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

Sub-Masura 19.2 – SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Măsura 7 -Sprijin pentru minorități

cu obiective ce se încadrează în prevederile art.20 din Reg. (U.E.) nr. 1305/2013 – pag. 21

a. Servicii sociale fără cazare: centre multifuncționale, centre de zi de asistență și recuperare, centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), etc.; a) Investiții de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, materiale audio, achiziționarea de costume tradiționale şi instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului.
b. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență; b) Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc
c. Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități d) Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice pentru deservirea comunităților de rromi sau altor minorități;
d. Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; e) Modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă în comunitățile de rromi sau altor minorități;
e. Centre de zi pentru familie cu copii; f) Modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, în comunitățile de rromi sau altor minorități;
f. Centre de zi victimele violenței în familie și agresori;
g. Centre de zi pentru persoane toxico- dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice;

 

Menționăm că durata apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de finanțare pentru măsura M07 „Sprijin pentru minorități” s-a prelungit până în data de 15.01.2017.

 

La completarea Cererii de finanțare se va avea în vedere: Anexa_1_Cerere de finanțare M7 I – versiunea 02, publicată în data de 22.12.2017.

Erata în fromat electronic