Data publicării: 25.08.2017

Link pagina masura M06 

Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA anunță lansarea în perioada 29 august – 29 septembrie 2017 a apelului de selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 „Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice” din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA 2014-2020

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M6

Data lansării apelului de selecție: 29.08.2017                                                    Data limită de depunere a proiectelor: 29.09.2017

Proiectele se depun la sediul GAL Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, Județul Iași, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 15:30.

Termenul limită de primire a proiectelor: 29.09.2017, ora 14:00

Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte.

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de:

 • 100% din totalul cheltuielilor

Beneficiari eligibili:

 • Comunele și asociațiile acestora, conform legislației naționale în

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de

sport, săli de sport, etc.);

 • Construcția/modernizare/renovarea/dotarea clădirilor publice, precum sedii de primării, amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri, amfiteatre/scene de vară pentru spectacole, biblioteci, dispensare medicale umane, );
 • Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (de deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare, autospeciale intervenții stingere incendii, etc.), amenajare platforme colectare deșeuri;
 • Construire/modernizare/reabilitare drumuri, străzi, stradele, ulițe, alei pietonale, piste de bicicliști,
 • Construire/amenajare terenuri de sport amplasate în incinta (parcela) școlilor sau grădinițelor
 • Înființare și/sau dotare laboratoare de informatică în școli
 • Amenajare și dotare Sali de gimnastică pentru unitățile de învățământ;
 • Achiziție mobilier pentru școli.

 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri, respectiv:

 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți (de exemplu: certificat de înregistrare fiscală).);

EG2 Solicitantul trebuie să respecte valoarea totală/comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin pe toată perioada de programare 2014‐2020.

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți. (Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI).

EG4 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată (Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți);

EG5  Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură

EG6 Investiția să se realizeze în teritoriu GAL SIRET-MOLDOVA (Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente.)

EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală a teritoriului Siret Moldova (Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVS care confirma daca investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de intervenție.) 

EG8 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/ județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții (Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei).

EG9 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. (Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUZ)

EG10 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia . (Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Memoriul Justificativ/ Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții.)

Fișele   de   verificare   a   criteriilor   de   conformitate   și   de   eligibilitate,   precum   și   metodologia   aferentă   poate   fi   accesată   pe   site-ul GAL www.galsiretmoldova.ro .

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:                                                                                                                                                 

Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa www.galsiretmoldova.ro .

1.1  Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ Memoriul justificativ (în cazul dotărilor).

 1. Certificat de Urbanism

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor

 • Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente,

Sau

Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul);

 • Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare;
 1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului

 

5.1         Certificat de înregistrare fiscală

 • Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor

şi

 • Actul de înființare şi statutul
 1. Raport asupra utilizării programelor.
 • Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică

sau

 • Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este
 1. Lista agenților economici deserviți de
 2. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană.
 3. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA, care confirma daca investiția este în corelare cu strategia aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții.
 4. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a
 5. Copie document de identitate al reprezentantului legal al
 6. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

 Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție:

 TABEL cu punctaj:

Nr. crt. Criterii de selecție Punctaj Observații
1 Numărul de locuitori direct deserviți de proiect  

 

Maxim 40 puncte

Numărul total al populaţiei

comunei este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune” – Anexa 9

> 6.499 40 puncte
5.500 ÷ 6.499 38 puncte
4.500 ÷ 5.499 36 puncte
3.500 ÷ 4.499 34 puncte
2.500 ÷ 3.499 32 puncte
< 2.500 30 puncte
 

2

Proiecte care NU se încadrează în prioritățile de dezvoltare stabilite în PNDR

2014-2020

20 puncte Respectarea  acestui  criteriu  se  va  verifica în

SF/DALI/MJ.

3 Proiecte cu impact local semnificativ – proiecte care vizează soluționarea unor probleme semnificative identificate în urma analizelor SWOT a GAL Siret- Moldova ;  

 

 

Maxim 30 puncte

 

Se va verificare încadrarea conform SDL SIRET-MOLDOVA, Capitolului III – Analiza SWOT

Investiția se incadrează în analiza SWOT
puncte slabe 30 puncte
 Amenințări 20 puncte
 Oportunități 10 puncte
4 Proiecte integrate care reunesc cel puțin 2 acțiuni eligibile din cadrul măsurii. 2 acțiuni eligibile        10 puncte

1 acțiune eligibile    5 puncte

 

Maxim 10 puncte

 

Respectarea  acestui  criteriu  se  va  verifica în

SF/DALI/MJ.

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte.

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.

 În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor criterii de selecție:

 1. Numărul de locuitori direct deserviți de proiect
 2. Proiecte cu impact local semnificativ – proiecte care vizează soluționarea unor probleme semnificative identificate în urma

analizelor SWOT a GAL Siret-Moldova.

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. SIRET-MOLDOVA                                                                                                                                 La nivelul Asociației G.A.L. selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL www.galsiretmoldova.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.galsiretmoldova.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL.
GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul propriu și la sediile primăriilor partenere și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări scrise, transmise cu confirmare de primire sau predate personal, la data estimativă 29 noiembrie 2017.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galsiretmoldova.ro.

 Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332/590102 sau 0764/101106; e-mail: [email protected] ,

adresa: Centru After School, sat Lespezi, comuna Lespezi, județul Iași.