Astăzi, 02.03.2022, având în vedere prevederile ,,Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”, versiunea 11/07.10.2021, Capitolul ,,Selecția proiectelor” – ,,Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de Selecție final (aprobare prin procedură scrisă sau prin teleconferință/videoconferință) sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL (sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei”, GAL SIRET-MOLDOVA emite Nota prin care au fost descrise toate etapele procedurii de evaluare și selecție aplicate proiectelor depuse în cadrul măsurii M06 – ,,Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice” și prin care se certifică faptul că asupra Raportului de selecție nr. 838/23.02.2022 (având calitatea de Raport intermediar de selecție) nu au intervenit modificări după parcurgerea perioadei de contestații, acesta devenind Raport de Selecție Final.